کتابهای مفید

در این بخش تعدادی کتب برای آشنایی از وضیعت سیاسی و اجتماعی که به هر فردی پیشنهاد میشود به اشتراک گذاشته میشودLet’s build something together.